Hogeschool

Hogeschool van  Arnhem en Nijmegen

Competenties/ leertaken

Tijdens de opleiding ontwikkel je competenties in een realistische, praktijk benaderende context: de beroepstaken. Daarnaast besteden we doorlopend aandacht aan kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor het gehele programma, de leerlijnen.

Beroepstaken:
• Psychologische Begeleiding en Coaching: het begeleiden van cliënten door het inzetten van interventies die gedragsverandering veroorzaken. De toegepast psycholoog kan vanuit zijn achtergrond cliënten begeleiden met vraagstukken gerelateerd aan het arbeidsproces, duurzame inzetbaarheid, op een continuüm van re-integratie/revalidatie, gezondheid/vitaliteit en talent- en organisatieontwikkeling.
• Preventie: het inzetten van preventieve interventies op het gebied van motivatie en gezondheidsgedrag bij overheidsinstanties en bedrijven.
• Diagnostiek en Assessment: het meten van het gedrag van mensen in relatie tot hun functioneren en hun duurzame inzetbaarheid. De toegepast psycholoog kan door middel van het systematisch inzetten van psychologische instrumenten een uitspraak doen over mogelijkheden en beperkingen van mensen.
• Trainen: het uitvoeren van trainingen voor groepen mensen om hun deelname aan het arbeidsproces en hun persoonlijk functioneren te verbeteren. Ook kan de toegepast psycholoog vanuit zijn achtergrond verandertrajecten in organisaties begeleiden

Ondersteunende onderwijsprogramma’s:
• Praktijkgericht onderzoeken: de toegepast psycholoog heeft een onderzoekende houding in de werkzaamheden die hij verricht. Dit houdt in dat hij steeds een onderzoekscyclus doorloopt en hiermee doorlopend zijn werk blijft verbeteren en innoveren.
• Professioneel werken: de toegepast psycholoog heeft een professionele werkhouding, is kwaliteitsbewust en heeft zicht op zijn professionele grenzen (ethiek).
Basiskennis psychologie:
Naast de genoemde beroepstaken en leerlijnen, wordt gedurende de eerste twee jaar ook de psychologische kennisbasis eigen gemaakt.

De 4 competenties uit het competentieprofiel van de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie zijn gebaseerd op de landelijke competenties van de toegepast psycholoog:
1. Beoordelen van gedrag
Het zelfstandig en op methodische wijze informatie verzamelen, en daarmee tot een oordeel komen over gedrag. Het doel hiervan is te komen tot een probleemanalyse van een individu of groep. Het signaleren, inventariseren, analyseren en interpreteren van gegevens in relatie tot gedragsvraagstukken van individuen en groepen in de samenleving. Het daarbij kunnen toepassen van de volgende methoden: observatie, psychodiagnostische gespreksvoering, psychodiagnostisch onderzoek en assessment met behulp van gestandaardiseerde en gevalideerde methoden en instrumenten en dossieronderzoek.
2. Beïnvloeden van gedrag
Het op basis van een analyse van een vraag of ontwikkelbehoefte ontwerpen en uitvoeren van, op psychologische kennis gebaseerde, gedragsinterventies en/of advies. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de cliënt voorop. Een interventie kan bestaan uit een psychologische (geprotocolleerde) begeleiding of (e)-coaching, training, voorlichting. Interventies kunnen zijn gericht zijn op het bevorderen van een gedragsverandering bij volwassenen.
3. Praktijkgericht onderzoeken
Het, op basis van een psychologisch praktijkprobleem/vraagstuk, op systematische en methodologisch verantwoorde wijze kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek verrichten: het uitvoeren van een probleemanalyse en op basis daarvan formuleren van een onderzoeksvraag, het maken van een onderzoeksopzet, het doen van literatuuronderzoek, het verzamelen en analyseren van gegevens en op basis daarvan trekken van een conclusie. Het doel hiervan is aanbevelingen doen voor de praktijk.
4. Professioneel werken
Het binnen en buiten de eigen arbeidsorganisatie constructief, sensitief, empathisch, kritisch en respectvol samenwerken met deskundigen van verschillende disciplines en verschillende niveaus, zowel in nationaal als internationaal verband. Het profileren van een eigen professionele positie op de arbeidsmarkt (ondernemerschap). Het opbouwen en onderhouden van een netwerk en het proactief inspelen op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het reflecteren op het eigen handelen en dit refereren aan waarden en normen en de visie op het beroep. Bewust zijn van eigen valkuilen en kwaliteiten en deze kunnen inzetten en verbeteren. Het handelen volgens beroepsspecifieke ethische codes, reglementen en gedragsregels. Het herkennen van beroepsethische dilemma’s en in samenspraak met anderen komen tot oplossingen hiervoor.

Specialismen/ contexten/  werkvelden studie

De opleiding togepaste psychologie is een brede opleiding. Beroepsgenoten kom je daarom tegen in veel verschillende sectoren en beroepscontexten tegen zoals zorg, welzijn en arbeid.

Waar kun je werken?
Je bent als Toegepast Psycholoog deskundige op het gebied van het analyseren en beïnvloeden van gedrag en het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Je bent bij uitstek toegerust in het begeleiden van individuen en groepen om te komen tot effectief gedrag in de verschillende contexten. Je kunt gaan werken binnen uiteenlopende sectoren zoals onderstaande voorbeelden:
• Arbo diensten en/of Arbo & Zorg diensten binnen grotere organisaties. (bijvoorbeeld begeleiden werkhervatting, stress counseling, overspanning en burn-out begeleiding, leefstijlcoach, vitaliteitscoaching enz.)
• HRM afdelingen (bijvoorbeeld bijdragen aan bevlogenheid, teamontwikkeling enz.)
• Reïntegratiebedrijven (begeleiden naar werk)
• Assessment-bureaus (talent, juiste mens op juiste plek, loopbaanbegeleiding)
• Ambulante Revalidatie (cognitief trainer, coach, werkplekbegeleider bij cliënten met chronische pijn of Niet aangeboren Hersenletsel)
• Als ZZP’er

Onderscheidende thema’s studie

 

Excellentie- & Honourstraject

Niet aanwezig

Numerus Fixus

Aantal: 175 (deadline inschrijven 15 januari 2017)

Aangeboden minoren

geen

Mogelijke studievormen

Voltijd

Link opleiding

 Link, open dagen zijn hier te vinden.